Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Retorik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKTA06
Mål
Genom kursen sak den studerande förvärva:
- ett öppet och kritiskt förhållningssätt till texter av olik slag och i olika sammanhang
- grundläggande färdigheter i att analysera texter med avseende på struktur, logiskt sammanhang, hållbarhet och övertygande/övertalande metoder
- förmåga att praktiskt omsätta de analytiska färdigheterna vid arbete med eget tal och egen skrift.
Kursinnehåll
Orientering om klassisk retorik/retorikens historia.
Argumentationsanalys.
Retorisk analys.
Textproduktion.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
Examination
Examination sker genom muntlig eller skriftlig prövning samt genom uppgifter som redovisas i samband med undervisning.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Retorik
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKTA06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 1999-01-28 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.