Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska som andraspråk 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Svenska som andraspråk - SSA
  Kurskod   LKEC02
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall:

- bredda och fördjupa sina kunskaper och insikter inom ämnesområdet svenska som andraspråk genom att bygga vidare på sina kunskaper i svenska språket, språkinlärning, kultur och didaktik.

- fördjupa sin förmåga att reflektera kring forskningsmetodiska frågor och vidareutveckla sin metodiska medvetenhet.

- utveckla sin förmåga att genomföra, skriftligen redovisa och granska en språkvetenskaplig forskningsuppgift inom ämnesområdet svenska som andraspråk.
Kursinnehåll
Kursen innehåller fördjupade studier i såväl svenska språket som språkinlärning, kultur och didaktik.

Kursen innehåller studier i forskningsmetodik inom ämnet, vilket innebär att den studerande genomför och i form av en uppsats rapporterar en självständigt genomförd forskningsuppgift. Uppsatsarbetet inkluderar studier av källor och litteratur av relevans för uppsatsen samt att granska en annans students uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av seminarier och individuell handledning.
Examination
Examination på kursen sker i skriftlig och muntlig form. Obligatoriskt deltagande vid seminarier. Uppsatsen seminariebehandlas och den studerande ska granska och opponera på en annan students uppsats.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Svenska som andraspråk 1, genomgången Svenska som andraspråk 2 med 15 p godkända (inklusive ett 5 poäng projektarbete), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska som andraspråk 3
Swedish as a Second Language 3
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: LKEC02   Kurskod: LKEC02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska som andraspråk - SSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       SSA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-02-21 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.