Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska för invandrarundervisare 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Svenska för invandrarundervisare - SRA
  Kurskod   LKEC01
Mål
Utbildningens syfte är att den studerande skall
bredda och ytterligare fördjupa sina kunskaper och insikter inom ämnesområdet svenska som andraspråk,
förbereda sig för och utöva sin förmåga i att bedriva språkvetenskaplig forskning samt framlägga sina resultat i skrift,
få insikt i och själv beredas möjlighet att bidra till forsknings- och utvecklingsverksamhet inom ämnesområdet.
Kursinnehåll
Utbildningen omfattar två undervisnings-/läskurser om vardera 5 poäng samt uppsats med metodkurs om 10 poäng.
Vid val av undervisnings - läskurser bör den studerande välja kurs med hänsyn till sin intresseinriktning. Alternativen 2.1 och 2.2 är identiska med motsvarande alternativkurser på Svenska för invandrarundervisare B, varför de endast kan väljas av de studerande som inte tidigare läst dessa.

Delkurs 1: Språkteoretisk fördjupningskurs
5 poäng
Provkod: LÄ01
Fördjupad behandling av svenskans fonologiska, grammatiska och/eller semantiska struktur liksom av språket sett ur funktionell synvinkel.
Ytterligare övning i kontrastiv analys, felanalys och interimspråksanalys, varvid metodiska frågor beaktas mera än i grundkursen. Vägar att skaffa information i språkfrågor och om speciella språk.

Delkurs 2: Metodik
5 poäng
Provkod: LÄ02
Invandrarundervisningens mål, organisationsformer och omfattning. Den flerspråkiga undervisningssituationen; former för samverkan mellan olika kategorier av lärare.
Undervisningsmetodik: diskussion av alternativa arbetssätt med utgångspunkt dels i kursens ämnesteoretiska moment, dels i kursdeltagarnas egna erfarenheter samt i speciellt inbjudna föreläsares presentationer av undervisningsmetoder. Analys av undervisningsmaterial och undervisningssituationer.

Delkurs 3: Språksociologi
5 poäng
Provkod: LÄ03
Fördjupad behandling av språkets sociala funktion. Korrelations- och interaktionsstudier. Samtalsanalys. Språklig normering. Språksociologins ideologiska förutsättningar och konsekvenser.

Delkurs 4: Språkutveckling
5 poäng
Provkod: LÄ04
Språkutveckling under förskole- och skolåldern. Normal och avvikande språkutveckling. Språkliga handikapp, t ex läs- och skrivsvårigheter, analfabetism och afasi.
Tvåspråkighetsfrågor i samband med barns och ungdomars språkutveckling.


Delkurs 5: Språktypologi
5 poäng
Provkod: LÄ05
Studium av universella kategorier och uppbyggnaden av språken i världen. Svenskans typologiska karaktär. Jämförelser med strukturen i språkgrupper som avviker från svenskan i syfte att uppöva en konstruktiv medvetenhet.

Delkurs 6: Svensk språkförändring
5 poäng
Provkod: LÄ06
Orientering om språkhistorisk forskning. Översikt över språk och stilutveckling från runsvensk tid till nutiden med tonvikt på de senaste tvåhundra åren.
Påverkan på svenska från andra språk; lånord; språkpurism.
Sär- och gruppspråk i äldre talspråk med nutida aktualitet.
Den svenska dialektsituationen; sambandet mellan dialekterna och standardspråket.
Svenskan i ett integrerat Europa.

Delkurs 7: Uppsats med metodkurs
10 poäng
Provkod: LÄ07
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med tonvikt på lingvistiska metoder.
Utarbetande av en elementär vetenskaplig uppsats. Aktivt deltagande i ett seminarium; ventilering av seminariedeltagarnas uppsatser.
Studerande som planerar att fortsätta studierna på D-nivå kan om de så önskar utforma uppsatsarbetet på de två nivåerna som en sammanhängande uppsats.

Anmärkning
Om så är lämpligt kan kurser eller del av sådana utformas så att de överensstämmer med kurs inom Temainstitutionerna.
I samråd med studierektor kan den studerande också välja annan kurs med hänsyn till sin egen intresseinriktning och sitt uppsatsämne. Kurslitteraturen fastställs därvid från fall till fall.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av lektions- och gruppundervisning, föreläsningar, seminarier och individuell handledning samt ev. studiebesök och auskultationer. Obligatoriskt är deltagande i sådan undervisning, där fortlöpande prövning sker.
Examination
Prov på kursen sker i form av skriftlig och/eller muntlig tentamen vid slutet av varje avsnitt och/eller i form av fortlöpande prövning inom ramen för undervisningen. För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie prov anordnas ytterligare prov i nära anslutning härtill.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Svenska för invandrarundervisare 1, genomgången Svenska för invandrarundervisare 2 med 10 p godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska för invandrarundervisare 3
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr:   Kurskod: LKEC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska för invandrarundervisare - SRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       SRA   HU