Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska som andraspråk 1 deltid, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Svenska för invandrarundervisare - SRA
  Kurskod   LKEA10
Mål
Genom kursen ska den studerande
- utöka och systematisera sin kännedom om svenska språkets ljudsystem och grammatiska struktur
- lära sig att betrakta svenska språket ur ett andraspråksperspektiv
- träna på analys av inlärarspråk
- skaffa sig kunskaper om människan som en skapande och skapad kulturell samhällsvarelse
- orientera sig om migrationsprocesser och svensk invandringspolitik
- tillägna sig kunskaper om den flerspråkiga undervisningssituationens speciella villkor
Kursinnehåll
Kultur och samhälle, 5p
I denna delkurs ska den studerande skaffa sig grundläggande kännedom om teorier kring förhållandet mellan individ, samhälle och kultur. Begrepp som etnicitet och kulturell identitet diskuteras.
Inom delkursen behandlas också svensk invandringspolitik.

Fonetik, 5p
Kursen behandlar svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter i svenskans uttal för andraspråksinlärare. De studerande ska reflektera kring dessa svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares talspråksproduktion.

Grammatik, 5p
Inom kursen studeras svenskans grammatiska system. Den studerande ska också orientera sig om andra språks strukturer och reflektera kring svårigheter i svenskan då den ska läras in som ett andraspråk.

Den flerspråkiga undervisningssituationen, 5p
Den studerande ska orientera sig i styrdokumenten för ämnet svenska som andraspråk, och studera de teoretiska utgångspunkterna för organisation, planering och genomförande av andraspråksundervisning för inlärare i olika åldrar. Pedagogiska och metodiska tillämpningar studeras och diskuteras.


Undervisning/Arbetsformer
Inom ramen för kursen återfinns olika arbetssätt: föreläsningar, seminarier, analysuppgifter och andra övningar enskilt och i grupp.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga tentamina samt genom analysuppgifter och andra hemuppgifter som genomförs och redovisas enskilt och/eller i grupp.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare minst två tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska som andraspråk 1 deltid
Swedish as a Second Language 1
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 330/06-41   Kurskod: LKEA10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska för invandrarundervisare - SRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SRA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 20060614 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.