Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 4 med skolinriktning, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDD01
Mål
Kursen syftar till att ytterligare fördjupa teoretiska och metodologiska kunskaper samt självständigt forsknings-arbete inom pedagogik med inriktning mot skolområdet. Genom ett avslutande självständigt uppsatsarbete vidareutvecklar de studerande sin förmåga att beskriva, analysera och förklara en pedagogisk praktik.
Kursinnehåll
Pedagogiska teorier och forskningsmetoder, 5 poäng
Pedagogical theories and research methods.
Den studerande utvecklar sin förmåga att analysera vetenskapliga texter utifrån vetenskapsteoretiska och metodologiska frågeställningar. Vidare behandlas forskningstetiska frågeställningar och bedömningar.

Fördjupning inom specialområden (litteraturkurs), 5 poäng
Individual Specialisation (literature-based)
Tonvikten i denna delkurs ligger på att utveckla den studerandes förmåga att självständigt granska och analysera ett pedagogiskt problemområde utifrån nationell och internationell litteratur och tidigare forskning. Den studerande skaffar sig en god överblick över det forskningsområde som är relevant för egna problemställningar, vilka skall undersökas i det kommande uppsatsarbetet.

Uppsats, 10 poäng
Thesis
I delkursen genomför den studerande självständigt en egen studie samt fördjupar ytterligare sin förmåga till kritisk analys och metodiskt arbetssätt. Den studerande väljer, avgränsar och definierar en forskningsfråga, belyser denna, väljer lämplig metod samt redovisar och diskuterar arbetsprocess och resultat i en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, grupparbete och i samband med uppsatsskrivning handledning i grupp och enskilt.
Examination
Examination utgörs av individuella uppgifter kring kursinnehåll som redovisas skriftligt och/eller muntligt. Uppsatsen examineras genom presentation och försvar i ett seminarium. Den studerande ska opponera på en uppsats och aktivt delta i behandlingen av minst ytterligare tre.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd pedagogik 1-20p eller lärarexamen, godkänd pedagogik 21-40p samt pedagogik 41-60p med uppsats om 10p godkänd.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 4 med skolinriktning
Education 4 - With a Focus on Teaching and Learning at School
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKDD01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       PEA   SA