Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 3 med skolinriktning (41-60p), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDC04
Mål
Under kursen ska den studerande förvärva fördjupade och breddade kunskaper om pedagogiska teorier som redskap för att beskriva, analysera och förstå pedagogisk verksamhet samt erhålla kunskaper om metodiska ansatser inom pedagogisk forskning.
Vidare ska den studerande genomföra fördjupade teoretiska och metodiska studier i ett självständigt uppsatsarbete.
Kursinnehåll
PERSPEKTIV PÅ PEDAGOGIK SOM VETENSKAP, 3 poäng
Den studerande ska förvärva insikter om olika vetenskapsfilosofiska perspektiv på pedagogik som vetenskap och praktik.

METODISKA ANSATSER INOM PEDAGOGISK FORSKNING, 7 poäng
Den studerande ska förvärva:
- medvetenhet om det vetenskapsfilosofiska perspektivets
betydelse för val av metod
- kunskaper om olika metodiska ansatser, såväl kvalitativa
som kvantitativa.
- kunskap om och färdighet i att tillämpa forskningsmetoder
för att analysera, beskriva och förstå pedagogisk
verksamhet

UPPSATS, 10 poäng
Den studerande ska självständigt genomföra ett mindre forskningsarbete, försvara detta och granska andras forskningsarbeten. Avsnittet innehåller olika inslag som ska hjälpa den studerande att välja, avgränsa och definiera ett pedagogiskt problem och belysa det i en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges på tredjedelsfart vilket ställer krav på arbetsformerna för att upprätthålla motivation, intresse och produktivitet. Det sker bland annat genom varierade mötes- och undervisningsformer.
Gemensam bearbetning av kursens innehåll sker i mindre grupper.
Examination
Kursen examineras genom arbetsuppgifter samt muntlig och/eller skriftlig tentamen. Uppsatsen examineras genom presentation och försvar i ett seminarium. Den studerande ska opponera på en uppsats och aktivt delta i behandlingen av minst ytterligare en.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd pedagogik 1-20 och 21-40 p vari grundläggande forskningsmetodik omfattande minst 10 p på B-nivå skall ingå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 3 med skolinriktning (41-60p)
Education 3 - Teaching and Learning in School
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr:   Kurskod: LKDC04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       PEA   SA