Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Värdepedagogik: Etik och demokrati i skolans vardag, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB20
Mål
Kursen syftar till att studera gestaltning och förmedling av demokratiska och etiska normer i det vardagliga skolarbetet mot bakgrund av nyare rön från värdepedagogisk forskning.
Kursinnehåll
I kursen behandlas skolans demokratiarbete och etiska fostran utifrån olika ansatser och perspektiv. Därvid behandlas områden såsom elevers tillägnande av värden och lärares fostrande praktik, elevinflytande, FN:s barnkonvention och multikulturella frågor.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, grupparbete, individuellt arbete och självständig skriftlig produktion.
Examination
Examination utgörs av individuella uppgifter kring kursinnehållet som redovisas skriftligt och muntligt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning samt övriga med 20p i pedagogik eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Värdepedagogik: Etik och demokrati i skolans vardag
Ethical Issues and Democracy in the Everyday Life in Schools
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKDB20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2005-12-15 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.