Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledning vid genomförande av elevers gymnasiearbeten, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB19
Mål
Kursens syfte är att utveckla gymnasielärares kompetens vad gäller att handleda gymnasieelevers självständiga uppgifter, såväl i grupp som individuellt, som t.ex. gymnasiearbetet.
Kursinnehåll
Deltagarna ska utveckla kunskaper om handledning av elevarbeten, teorier om grupprocesser, rapportstruktur och datainsamlingsmetoderna enkät och intervju samt hur olika typer av data kan analyseras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier samt gruppövningar.
Examination
Deltagarna ska genomföra två uppgifter, enskilt eller i par, där rapportstruktur, datainsamlingsmetoderna enkät och intervju och dataanalys tillämpas.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Lärarexamen
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledning vid genomförande av elevers gymnasiearbeten
Supervising Pupils' Project Works in Upper Secondary Schools
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 332/06-41   Kurskod: LKDB19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-03-15 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.