Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genusforskning och jämställdhet med inriktning på förskola och skolans tidigare åldrar
, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB18
Mål
Kursen syftar till att studenterna utvecklar grundläggande kunskap om genus och jämställdhet i relation till utbildning. Ett annat syfte är att utveckla kunskap om hur man kan arbeta för jämställdhet och utmaning av könsrelaterade gränsdragningar i förskola och skola.
Kursinnehåll
Kursen behandlar genusteori, genus och jämställdhet i skola och förskola, samt förändringsarbete mot jämställdhet och integration av genusperspektiv i skola och förskola.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och seminarier samt arbete i grupp.
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning samt övriga med 20 poäng beteendevetenskapligt ämne eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genusforskning och jämställdhet med inriktning på förskola och skolans tidigare åldrar
Gender Studies in Pree-school and Early Ages at School
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr:   Kurskod: LKDB18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2005-10-05 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.