Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Matematikdidaktik (Del II) Matematikundervisning - intentioner, process och reflektion, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB17
Mål
Kursen syftar till att den studerande förvärvar kunskaper om:
- teoretiska grunder, forskningsresultat och beprövade erfarenheter angående individers förutsättningar för lärande i och om matematik. Den studerande ska också tillägna sig ett analytiskt tänkande kring vad ovanstående faktorer får för konsekvenser för undervisningen
- metoder för utvärdering av olika mål och kartläggning av elevers kunnande i matematik
- hur lärare kan tänka när man arbetar med grundläggande problemlösning.
Kursinnehåll
Den studerande ska reflektera över lärares arbete och barns lärande med hjälp av kunskaper om vetenskapligt synsätt, begrepp och metoder. Lärarnas egna erfarenheter är en utgångspunkt för beskrivningar av undervisningspraktiken. Dessa analyseras och diskuteras utifrån olika perspektiv. Följande rubriker är en utgångspunkt för kursen:

- Matematikdidaktiken som vetenskaplig disciplin.
- Hur speglas lärares arbete och elevers lärande i det vetenskapliga samtalet
- Hur speglar lärare sina verksamhetsförlagda erfarenheter
- Problemlösning som mål och/eller medel
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier, fältstudier och individuell skriftlig produktion. Arbetet med de i kursen ingående uppgifterna sker både individuellt och i grupp.
Examination
Examination sker fortlöpande genom redovisning av såväl individuella som gruppvis genomförda kursuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången kurs Matematikdidaktik (del 1) - Matematikdidaktikens identitet - i teorin och praktiken.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Matematikdidaktik (Del II) Matematikundervisning - intentioner, process och reflektion
Mathematics teaching - intentions, process and reflection
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKDB17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2005-03-23 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.