Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Matematikdidaktik (Del I) Matematikdidaktikens identitet - i teori och praktik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB16
Mål
Kursen syftar till att den studerande förvärvar kunskaper om
- matematikämnet i den pedagogiska verksamheten
- undervisningsprocessen, matematikundervisningens ramar och organisation samt om utvärdering av kunskaper i matematik på olika nivåer
- värderingar och attityder till matematiken i skolan och samhället.
- hur lärare kan tänka när man arbetar med grundläggande
aritmetik och geometri.
Kursinnehåll
Kursen behandlar såväl lärares undervisning som barns lärande i matematik. I kursen ingår att analysera, tolka och bearbeta matematiken som den gestaltas i skolans tidigare år, läroplaner och kursplaner. Den studerande reflekterar över matematikundervisningen förr, nu och i framtiden, även värderingar och attityder kring matematikämnet behandlas. Ytterligare en aspekt av matematikdidaktik som studeras är elevers uppfattningar av grundläggande aritmetik och geometri.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier, fältstudier och individuell skriftlig produktion. Arbetet med de i kursen ingående uppgifterna sker både individuellt och i grupp.
Examination
Examination sker fortlöpande genom redovisning av såväl individuella som gruppvis genomförda kursuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Lärarexamen eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Matematikdidaktik (Del I) Matematikdidaktikens identitet - i teori och praktik
The identity of mathematics didactics - in theory and practice
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKDB16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2005-03-23 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.