Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Läsningens o skrivningens didaktik - möjligheter och hinder i läs- o skrivutvecklingen (del II), 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB15
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall fördjupa de kunskaper om läsning och skrivning och läs- och skrivutveckling som förvärvats under kursen "Läsningens och skrivningens didaktik - Läs- och skrivprocess, utveckling och lärande" Del I. Den studerande skall utveckla en reflekterande hållning när det gäller skriftspråkets roll som ett redskap i skolans lärande och i vardagslivet. Vidare skall studenten orientera sig om hinder för skriftspråklig utveckling.
Kursinnehåll
I kursen behandlas den fortsatta läs- och skrivutvecklingen relaterat till teorier om läs- och skrivprocesser. I kursen diskuteras och analyseras olika betingelser för en gynnsam skriftspråklig utveckling, som t ex förutsättningar för att tillgodogöra sig texter av olika genrer samt vidareutveckling av förmågan att uttrycka sig i skrift. Vidare studeras och problematiseras olika faktorer som kan utgöra hinder i det skriftspråkliga lärandet och utvecklingen. Konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter och olika definitioner av svårigheter studeras.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier, fältstudier och individuell skriftlig produktion. Arbetet med de i kursen ingående uppgifterna sker både individuellt och i grupp.
Examination
Examination sker fortlöpande genom redovisning av såväl individuella som gruppvis genomförda kursuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången kurs "Läsningens och skrivningens didaktik - Läs- och skrivprocess, utveckling och lärande" del I.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Läsningens o skrivningens didaktik - möjligheter och hinder i läs- o skrivutvecklingen (del II)
The Pedagogy of Reading and Writing - Possibilities and Obstacles in Literacy Development (Part II)
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKDB15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2005-02-23 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.