Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Läsningens och skrivningens didaktik (Del I) Läs- och skrivprocesser, utveckling och lärande, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB14
Mål
Kursens syfte är att den studerande ska förvärva såväl teoretiska som praktiska kunskaper om barns skriftspråkliga utveckling. Den studerande ska förvärva kunskaper om hur barn kommer till insikt om det kodsystem som ligger till grund för det skrivna språket, hur de bygger upp skriftspråkliga begrepp och hur de utvecklar metalingvistisk medvetenhet och metakognitiv förmåga.
Kursinnehåll
Det teoretiska kunskapsuppbyggandet inom området sker genom studier av teorier om barns språk- och begreppsutveckling, med fokus på barns skriftspråkliga utveckling i de tidiga skolåren. Nära knuten till språkutvecklingen är också utvecklingen av metalingvistisk medvetenhet och metakognitiv förmåga, vilket också studeras. Den studerande ska vidare ta del av och kristiskt granska olika undervisningsmetoder vid läs- och skrivinlärning samt de förhållningssätt som ligger som grund för dessa.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier, fältstudier och individuell skriftlig produktion. Arbetet med de i kursen ingående uppgifterna sker både individuellt och i grupp.
Examination
Examination sker fortlöpande genom redovisning av såväl individuella som gruppvis genomförda kursuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Lärarexamen eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Läsningens och skrivningens didaktik (Del I) Läs- och skrivprocesser, utveckling och lärande
The Pedagogy of Reading and Writing (Patr 1). Processes, Development and Learning
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKDB14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2005-03-23 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.