Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Samspel och ledarskap i klassrummets praktik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB13
Mål
Syftet är att deltagarna ska förvärva kunskaper om och förmåga att analysera ledarskap och samspelsprocesser i klassrummet.
Kursinnehåll
I kursen presenteras forskning som rör samspelet i klassrummet dels med avseende på relationer mellan elever och lärare dels med avseende på relationer mellan elever. Arbetsformens betydelse för lärande och välbefinnande belyses liksom olika orsaker till störande beteende. Samspelsprocesserna behandlas och analyseras också med hänsyn till teorier om elevers sociala och etniska bakgrund samt könstillhörighet och i förhållande till skolans arbets- och organisationsformer.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, grupparbete, individuellt arbete och självständig skriftlig produktion.
Examination
Examination utgörs av individuella uppgifter kring kursinnehåll som redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning eller 20 poäng pedagogik eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Samspel och ledarskap i klassrummets praktik
Interaction and Leadership in Classroom Practice
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKDB13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2005-03-23 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.