Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Värdegrund och ledarskap i klassrummets praktik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB11
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva kunskaper om nyare rön från forskning om värdegrund, klassens sociala processer samt ledarskapet i klassrummet.
Kursinnehåll
I kursen analyseras forskningsresultat med fokus på skolans praktik. Värdegrund, sociala processer, arbetsformer och ledarskap studeras utifrån olika ansatser och perspektiv. Inom värdegrund kommer områden såsom moralutveckling, demokrati och multikulturella frågor att bearbetas. Vad gäller sociala processer och ledarskap studeras samspelet mellan elever och mellan elever och lärare i förhållande till olika arbetsformer, t.ex. datorstödd undervisning.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, grupparbete, individuellt arbete och självständig skriftlig produktion.
Examination
Examination utgörs av individuella uppgifter kring kursinnehållet som redovisas skriftligt eller muntligt. Dessa uppgifter kommer att läggas samman i en portfolio. Som slutuppgift kommer deltagarna att göra en skriftlig sammanställning med analys av och reflektion över de olika uppgifterna. Slutuppgiften redovisas också muntligt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning eller minst två geomgångna terminer i pågående lärarutbildning samt övriga med motsvarnade 20 poäng i pedagogik.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Värdegrund och ledarskap i klassrummets praktik
Values and Leadership in Classroom Practice
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKDB11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-04-22.