Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Värdegrund och demokrati i skolan, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB10
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva kunskaper om nyare rön från forskning om värdegrund, demokrati och sociala processer i klassrummet.
Kursinnehåll
I kursen analyseras forskningsresultat med fokus på skolans praktik. Skolans värdegrund och demokratiarbete studeras utifrån olika ansatser och perspektiv. Områden såsom elevers tillägnande av värden och lärares fostrande praktik, elevinflytande och multikulturella frågor kommer att bearbetas.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, grupparbete, individuellt arbete och självständig skriftlig produktion.
Examination
Examination utgörs av individuella uppgifter kring kursinnehållet som redovisas skriftligt och muntligt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning samt övriga med 20 p i pedagogik eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Värdegrund och demokrati i skolan
Values and Leadership in School
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKDB10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2003-10-28 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.