Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kvalitetsarbete och utvärdering i skolan, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB07
Mål
Under kursen ska den studerande förvärva fördjupade kunskaper om redskap för att granska och utveckla den egna verksamheten inom förskola och skola. Den studerande ska också utveckla sin förmåga att kritiskt granska olika typer av utvärderings- och kvalitetsarbete.
Kursinnehåll
Inom kursen behandlas följande innehåll:

Underliggande föreställningar om och kritisk granskning av olika typer av utvärderings- och kvalitetsarbete.
Perspektiv på kvalitetsfrågor och kvalitetssäkringens olika moment.
Metoder för utvärdering och granskning av förskolans och skolans verksamhet.
Utvärdering som ett incitament för utveckling.
Genomförandet av ett mindre utvärderingsarbete.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, litteraturseminarier och dokumentanalyser. Inom kursens ram genomför den studerande ett mindre utvärderingsarbete i den egna praktiken.
Examination
Kursen examineras genom arbets/tillämpningsuppgifter samt skriftlig utvärderingsuppgift. Aktivt deltagande i grupp-övningar och seminarier krävs.

Deltagare som ej blivit godkänd vid ordinarie examinations-tillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning samt övriga med motsvarande 20 p pedagogik.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kvalitetsarbete och utvärdering i skolan
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKDB07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2001-04-05.