Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ungdomars villkor, kulturer och identitet, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB06
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall förvärva kunskaper om ungdom ur utvecklingspsykologiska, samhällsvetenskap-liga och kulturteoretiska perspektiv.
Vidare skall de studerande skaffa sig kännedom om olika metodiska ansatser i ungdomsforskning.
Kursinnehåll
I kursen behandlas hur man utifrån olika teoretiska pers-pektiv och via metodiska ansatser från olika discipliner bygger upp en kunskap om ungdomars villkor. Ungdomars livssammanhang, utveckling, socialisation, delkulturer och intressen knyts till begrepp som t ex identitet, genus och klass. I en fingerad fältuppgift studeras ungdomsmiljöer och ungdomars möten.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Tillämpningsmoment ingår samt en fördjupningsuppgift.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, gruppdiskussioner vid redovisning av arbetsgrupper och godkänd skriftlig fördjupningsuppgift.

Deltagare som ej blivit godkänd vid ordinarie examinations-tillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs, förutom de grundläggande behörighetskraven, examen från lärarutbildning eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildnign samt övriga med motsvarande 20 poäng pedagogik.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ungdomars villkor, kulturer och identitet
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr:   Kurskod: LKDB06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA