Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grupprocesser med fokus på ledarskap, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDB03
Mål
Genom kursen ska deltagarna öka sina kunskaper om de samband som finns mellan organisationens utformning och ledarskapets utövande. Dessutom behandlas sambandet mellan ledarskap och gruppens och gruppmedlemmars förväntningar. Kunskapsuppbyggandet sker utifrån rön från olika forskningsfält, t ex psykologi, pedagogik och sociologi.
Kursinnehåll
I kursen betonas ledarskapets nära samband med gruppens verksamhet. Utifrån olika teorier studeras hur man tidigare sett på och idag ser på olika funktioner som ingår i uppgiften att vara ledare.
Ledarskapsprocessen studeras ur olika aspekter som t ex intrapersonella, interpersonella och samhälleliga. I kursen studeras ledarskapet ur ett genusperspektiv. I kursen ingår också ett fördjupningsarbete, med anknytning till ovan beskrivna teoretiska studier, vilket redovisas både skriftligt och i ett litteraturseminarium.


Undervisning/Arbetsformer
Arbetet sker individuellt eller i grupp. De studerande deltar under kursen i såväl föreläsningar som gruppövningar och litteraturseminarier. I kursen ingår genomförande och analys av vissa praktiska övningar.
Examination
Aktivt deltagande i gruppövningar, litteraturseminarier samt vid redovisning av arbetsuppgifter. Godkänt skriftligt fördjupningsarbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning eller 20 poäng pedagogik eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grupprocesser med fokus på ledarskap
Group Processes with a Focus on Leadership
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKDB03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2001-02-01 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.