Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Reflektioner och teorier kring lärande i högre utbildning, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA73
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska skapa sig en överblick över några teorier om lärande med relevans för högre utbildning. Vidare ska den studerande skaffa sig en inblick i samhälleliga, organisatoriska och institutionella förutsättningar och villkor för lärande.
Kursinnehåll
Teorier om lärande behandlas utifrån de didaktiska frågorna om hur vi lär, när vi lär, varför vi lär, vad vi lär, för vem och med vilka vi lär. Vidare behandlas lärande ur ett livslångt perspektiv, där aspekter såsom samhällets krav på utbildning, utbildningssystemet samt lärar- och studentrollen framträder. Andra centrala teman som tas upp inom kursens ram är de studerandes villkor för lärande inom högre utbildning, med fokus på genus, mångfald och studentcentrerade arbetssätt.
Undervisning/Arbetsformer
De studerande gör gruppvisa undersökningar med utgångspunkt i de didaktiska frågorna. Resultaten av undersökningarna ligger till grund för diskussion och reflektion på seminarierna. Teorier om och perspektiv på lärande behandlas även genom litteratur och föreläsningar. Genom kursens arbetsformer tillämpas några teorier om lärande, vilket också ligger till grund för reflektion.
Examination
Examinationen består av två delar, dels en gruppuppgift som integrerar kursens teman, dels en individuell uppgift där den studerande undersöker ett valt fenomen och reflekterar och teorianknyter sina resultat. Båda uppgifterna redovisas såväl skriftligt som muntligt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Reflektioner och teorier kring lärande i högre utbildning
Reflections and Theories on Learning in Higher Education
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: LiU 330/06-41   Kurskod: LKDA73      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-04-26 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.