Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Matematik i vuxenundervisning, 1-5p, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Didaktik - DIA
  Kurskod   LKDA72
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall:
- utveckla sina kunskaper om och perspektiv på vad matematik är och dess betydelse i ett individ-, samhälls- och utbildningsperspektiv
- förvärva grundläggande kunskaper om olika teoretiska perspektiv på hur lärande sker med särskilt avseende på vuxnas matematiklärande och kunnande
- fördjupa sina insikter i hur vuxnas matematiklärande kan stödjas, organiseras och bedömas
Kursinnehåll
I kursen studeras inledningsvis matematikämnets identitet, relevans och samhälleliga betydelse. Vidare behandlar kursen hur matematiskt kunnande utvecklas, manifesteras och värderas. Slutligen fokuserar kursen - utifrån de didaktiska grundfrågorna varför, vad och hur - på utformning av vuxnas matematikstudier samt på utövande av lärarroller i matematikundervisning med vuxna deltagare.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning i form av föreläsningar, litteraturseminarier och samtalslektioner koncentreras till obligatoriska flerdagarsseminarier som inramar kursen. Där redovisas också de studerandes uppgifter. Mellan seminarierna arbetar de studerande enskilt och i grupp under handledning och med IKT-stöd.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga arbetsuppgifter enskilt och i grupp. Dessutom krävs aktivt deltagande vid kursseminarierna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Matematik i vuxenundervisning, 1-5p
Mathematics in Adult Education
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: LKDA72      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Didaktik - DIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       DIA   NA  
Fastställd av kursplanenämnden 2004-04-19 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.