Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Folkbildning och globalisering, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKDA71
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall:
- förvärva grundläggande kunskaper om olika teoretiska perspektiv på globalisering med särskilt avseende på relationen till folkbildning som idé och företeelse
- öka sin förståelse för hur lokala och globala processer inverkar på villkoren för sociala rörelsers och folkbildningsorganisationers arbete
Kursinnehåll
Kursen avser ge en orientering om globaliseringsteorier och om hur dessa kan belysa olika aspekter av folkbildning som idé och företeelse. Frågor i fokus är: Vad betyder globalisering? Vad innebär globaliseringen för folkbildningens villkor? Vad är nytt och vad är gammalt i diskussionen om globalisering? I kursen berörs dels
globalisering ”uppifrån” präglad av multinationella företag och globala institutioner, dels försök till globalisering ”underifrån” och debatten om ett globalt civilt samhälle. Med betoning på villkoren för sociala rörelser och folkbildningsorganisationer studeras globala fenomen i lokala sammanhang samt möjligheter och problem vid transnationella samverkansformer.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges med en kombination av fysiska heldagsträffar och studier på distans. En elektronisk konferens kommer att användas som arena för kommunikation mellan de fysiska träffarna. Undervisningen vid heldagsträffarna består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Folkbildning och globalisering
Popular Education and Globalisation
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: LiU 330/06-41   Kurskod: LKDA71      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2005-05-12 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.