Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturpedagogik, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA70
Mål
Kursen utgår från begreppen kultur och pedagogik och fokuserar på vardagens kulturmönster med syfte att deltagarna ska stärka ett kulturmedvetande och orientera sig i begreppsbildningen kring kulturpedagogik. Tonvikten ligger under första delen av kursen på eget skapande med inriktning på utställningen som scenografiskt rum och kulturell mötesplats.
Vidare ska de studerande utveckla ett problematiserande förhållningssätt till kulturella fenomen med museet och kulturarv i fokus. Avsikten är att genom kommunikativa arbetsuppgifter belysa museets pedagogiska och folkbildande roll i ett samtidsperspektiv.
Kursinnehåll
Introduktionskurs, 5 poäng
Introductory Course
Begreppen kulturpedagogik, kultur och pedagogik. Målsättning och målgruppsanalys i ett kultur-kommunikativt perspektiv.
Utställningen i museet. Museet som kulturell mötesplats, backspegel och verklighet. Kulturpolitikens tillämpning i utställningsverksamheten. Museets pedgogiska och folkbildande uppdrag.
Det scenografiska rummet. Utställningen som medium. Gestaltning och tolkning.

Museet som bildningsmiljö, 5 poäng
The Museum as a Setting For Learning
Begreppen pedagogik, didaktik, kulturarv och museum. Målsättning och målgruppsanalys i ett kulturkommunikativt perspektiv.
Museet och den utåtriktade verksamheten. Museet som kulturell mötesplats, lärmiljö och upplevelsemiljö. Museets pedagogiska och folkbildande uppdrag.
Det museala rummet och museendet. Utställningen som medium. Museimetodik, guidning, tidsresor, levande verkstäder och det levande ordet.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bygger på obligatoriska en- eller tvådagars-seminarier, varav ett äger rum i form av en kortare studieresa till för kursen värdefulla och intressanta museimiljöer. Inom seminariernas ram förekommer också föreläsningar, fältstudier, bearbetning av skriftliga arbeten samt gestaltande övningar.
Examination
Gestaltande och skriftliga uppgifter redovisas i seminarier. Föreskriven litteratur redovisas skriftligen och muntligen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturpedagogik
Culture and Pedagogical Studies
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 330/06-41   Kurskod: LKDA70      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-03-15 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.