Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Lärande och hållbar utveckling, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA69
Mål
Genom kursen ska den studerande dels förvärva en grundläggande förståelse av begreppet hållbar utveckling, dels förvärva insikt i hur arrangemang för lärande i hållbar utveckling kan iscensättas.
Kursinnehåll
I kursen analyseras kritiskt begreppet hållbar utveckling i ett såväl politiskt och strukturellt som personligt och individuellt perspektiv. Begreppet behandlas också ur etisk, demokratisk, ekologisk och ekonomisk synvinkel.
Kursen behandlar även pedagogisk och didaktisk teoribildning samt praxis med relevans för hur lärande för hållbar utveckling kan arrangeras och iscensättas för skilda målgrupper i utbildning, arbets- och vardagsliv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs med föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten samt grupparbeten.
Examination
Examination sker fortlöpande efter redovisning av både individuellt och gruppvis genomförda kursuppgifter samt genom aktivt deltagande i seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Lärande och hållbar utveckling
Learning and Sustainable Development
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: LiU 330/06-41   Kurskod: LKDA69      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-04-26 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.