Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduktion till specialpedagogik, del 2, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Specialpedagogik - SQA
  Kurskod   LKDA67
Mål
Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskap om och utveckla förståelse för pedagogiska, etiska och juridiska perspektiv på inkluderande och segregerande organisering av undervisning.
Kursinnehåll
Kursens innehåll fokuserar dilemmasituationer i den specialpedagogiska vardagen och verksamheten. Etiska och juridiska överväganden och ställningstaganden problematiseras och bearbetas. Under kursen fördjupas vidare studierna med fokus på specialpedagogisk verksamhet, och teorier om grundsyn och förhållningssätt utgör ett viktigt innehåll.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, grupparbete, individuellt arbete och självständig skriftlig produktion.
Examination
Examination sker fortlöpande genom redovisning av såväl individuella som gruppvis genomförda kursuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Introduktion till specialpedagogik, delkurs 1, 1-5 poäng.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduktion till specialpedagogik, del 2
Introduction to Special Education
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 105/05-41   Kurskod: LKDA67      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Specialpedagogik - SQA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       SQA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2005-12-15 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.