Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduktion till specialpedagogik, del 1, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Specialpedagogik - SQA
  Kurskod   LKDA65
Mål
Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskap om specialpedagogik som begrepp och företeelse.
Kursinnehåll
Kursens innehåll fokuserar och problematiserar specialpedagogik som begrepp och företeelse. Specialpedagogiska förhållningssätt och specialpedagogisk verksamhet belyses ur såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Samhällets och skolans möte med och ansvar för barn och ungdomar som far illa är centralt och olika aktörers och institutioners samverkan och samarbete kring dessa elever i behov av särskilt stöd är en viktig del av kursens innehåll. Inom kursen integreras de kunskaper som tidigare byggts upp i form av praktiska erfarenheter från pedagogisk verksamhet och de mer teoretiska delarna i denna kurs.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier och kursuppgifter. Arbetet med de i kursen ingående uppgifterna samt valfritt fördjupningsarbete sker både individuellt och i grupp.
Examination
Examination sker fortlöpande genom redovisning av såväl individuella som gruppvis genomförda kursuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs lärarexamen eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning. Tillträde till kursen har vidare elevvårdande personal med erforderlig utbildning, t.ex. skolpsykolog eller/och kurator.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduktion till specialpedagogik, del 1
Introduction to Special Education
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKDA65      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Specialpedagogik - SQA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       SQA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 20060124 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.