Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Körsång 1, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKDA61
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter som körsångare inom skilda ensembleformer. Vidare ska den studerande genom kursen öka sin förståelse för körmusikens form, utveckling och villkor samt förvärva grundläggande kunskaper i musiklära, röstkunskap och sångteknik.
Kursinnehåll
Kursen omfattar sångteknik och röstvård, musikteori, intonation och språkuttal.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgår från aktivt körsjungande i form av regelbundet deltagande i repetitions- och konsertverksamhet under kurstiden. Härpå bygger föreläsningar och seminarier på kvällar och veckoslut samt härtill hörande hemuppgifter, auskultationer, konsertbesök och självstudier.
Examination
Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i repetitioner, konserter och seminarier samt godkänd redovisning av i kursen givna uppgifter krävs.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Körsång 1
Choral Activities
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKDA61      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2005-06-09 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.