Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mentorskap i skolan, 1-5 p, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA59
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla:
- förståelse av mentorskap som företeelse och funktion i pedagogiska verksamheter
- fördjupad medvetenhet om läraryrket som profession och skolan som yrkeskontext
- kunskap om mentorskapets individuella och institutionella betydelse för professionalisering och lokal skolutveckling
- kunskaper om hur mentorskap kan utövas i skolan med hjälp av kommunikativa metoder
Kursinnehåll
Kursen behandlar pedagogiskt ledarskap med fokus på mentorsfunktioner i relation till blivande, nya och erfarna lärarkolleger. I kursen behandlas vidare dels teoretiska perspektiv på lärarprofession och mentorskap, dels problematiseras och tränas utövande av mentorskap med beaktande av deltagarnas egna skolsammanhang. Viktiga begrepp är yrkeskunskap, pedagogisk organisation och kommunikation samt handledning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, kommunikationsövningar, fältstudier och skriftlig produktion enskilt och i grupp.
Examination
För godkännande krävs aktivt deltagande i seminarier samt fullgörande av förelagda uppgifter vari ingår en individuell skriftlig redovisning.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Grundläggande behörighet och lärarexamen (eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mentorskap i skolan, 1-5 p
Mentorship in School
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 80/704-41   Kurskod: LKDA59      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2004-04-19.