Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genusforskning och jämställdhetsarbete i förskolan, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA58
Mål
Studenten ska förvärva grundläggande kunskaper i genusteori samt få en förståelse för vilken betydelse genus har för barn och ungdomar i en utbildningskontext. Syftet är även att studenten ska utveckla kunskap om hur man kan arbeta för jämställdhet och utmaning av könsrelaterade gränsdragningar.
Kursinnehåll
Kursen behandlar fyra olika områden. Det första området tar upp aktuell genusteori med relevanta begrepp. Nästa område behandlar ledarskap och organisation i förhållande till genus och jämställdhet. Ett tredje mindre tema innefattar ansvarsrationalitet och vad det kan innebära att ha ett kvinnoyrke. Det sista området handlar om vilken problematik när det gäller genus och jämställdhet som är aktuell inom skola och förskola idag och hur man kan hantera denna dvs. kön som pedagogisk fråga.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, grupparbete, individuellt arbete och självständig skriftlig produktion.
Examination
Examinationerna utgörs av en individuell skriftlig uppgift och en muntlig uppgift i grupp. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning eller förskollärar/
/fritidspedagogutbildning eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning samt övriga med motsvarande 20 p pedagogik.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genusforskning och jämställdhetsarbete i förskolan
Gender-related research and work for gender equality in pree-school
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 80/04-41   Kurskod: LKDA58      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2004-04-19.