Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Lärares yrkesetik och värdegrund i skolan, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA57
Mål
Kursen syftar till att ge deltagarna möjlighet att förvärva kunskap om teorier och forskning kring lärares yrkesetik och lärares yrkesetiska problem samt relationen mellan detta och den övergripande värdegrunden. Vidare syftar kursen till att ge möjlighet till reflektion kring egna yrkesetiska frågeställningar.
Kursinnehåll
Kursens innehåll kan indelas i sex huvudområden:

- yrkesetikens teoretiska grunder
- forskning om lärares yrkesetik ur olika perspektiv
- läraretikens två dimensioner - kunskapsinnehåll och
professionella relationer
- reflektionspunkter för hantering av erfarenheter från den
egna praktiken
- etiska koder
- värdegrundens innehåll och skolans moraliska praktik
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier med deltagaraktivitet, grupp- och pararbete och skriftliga reflektionsuppgifter
Examination
Kursen examineras genom att deltagarna skriver ett arbetspapper kring en egenvald frågeställning som belyses med hjälp av litteraturen. Arbetspapperet seminarie-behandlas.
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller pedagogisk erfarenhet.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Lärares yrkesetik och värdegrund i skolan
Teachers´Professional Ethcis and Values Education
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 80/04-41   Kurskod: LKDA57      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2004-04-19.