Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Körsång, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKDA55
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter som körsångare inom skilda ensembleformer. Vidare ska den studerande genom kursen öka sin förståelse för körmusikens form, utveckling och villkor inom den västerländska kultursfären från 1500-talet till våra dagar. I kursen ska den studerande förvärva elementära kunskaper i musiklära, röstkunskap och sångteknik samt insikter i körledarskap, dirigering och scenisk beredskap.
Kursinnehåll
Delkurs 1, 5 poäng
Musik- och gehörslära. Repertoar: Renässans- och barockmusik

Delkurs 2, 5 poäng
Gehör, intonation och scenisk beredskap. Repertoar: Wienklassicism och tidig romantik.

Delkurs 3, 5 poäng
Körsociologi, repetitionsteknik och dirigering. Repertoar: Epoken Brahms till Schönberg.

Delkurs 4, 5 poäng
Repertoargenomgång, repetition, konsert. Repertoar: 1900-tals musik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgår från regelbundet deltagande i repetitions- och konsertverksamheten i Linköpings Studentsångarförening Lihkören (maniliga studerande) och Den akademiska damkören Linnea (kvinnliga studerande). Härtill kommer terminsvisa helg- och kvällsseminarier, hemuppgifter, auskultationer, konsertbesök och självstudier.
Examination
Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i repetitioner, konserter och seminarier erfordras, liksom nöjaktig redovisning av i kursen givna uppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Godkänt inträdesprov.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Körsång
Choral Activities
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKDA55      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2002-05-17.