Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Skolan som kultur och organisation, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA53
Mål
Kursen syftar till att den studerande utifrån olika teoretiska perspektiv ska förvärva kunskaper om skolans organisation, om skolan som organisation och kultur på lokal nivå, om lära-res arbete samt om relationen mellan samhälle och skola. Den studerande ska även öka sin förmåga att observera samband mellan lärarprofessionen och förändringar i skolan och samhället.
Kursinnehåll
Inom kursen behandlas olika perspektiv på skolan som organisation och kultur. Vidare studeras relationen mellan samhälle och skola. Utifrån ovanstående kunskapsområden belyses och problematiseras betingelserna för lärarprofessionen och undervisningens utformning. Centrala begrepp som behandlas i kursen är skola, samhälle, organisation, institution, skolkod och skolkultur.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier, individuellt arbete och självständig skriftlig produktion.
Examination
Kursen examineras genom arbetsuppgifter samt en individuell examinationsuppgift. För godkänt krävs ett aktivt deltagande i kursens seminarier och lektioner.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning samt övriga med motsvarande 20 p i pedagogik.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Skolan som kultur och organisation
The Culture and Organization of Schools
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKDA53      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2002-06-14.