Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Skolledares kvalitetsarbete, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA52
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska olika typer av utvärderings- och kvalitetsarbete. Dessutom ska den studerande öka sin förmåga att leda och genomföra kvalitetsarbetet i en mål- och resultatstyrd skola.
Kursinnehåll
Underliggande antaganden bakom och kritisk granskning av olika typer av utvärderings- och kvalitetsarbete.
Perspektiv på kvalitetsfrågor och kvalitetssäkringens olika moment.
Metoder för utvärdering och granskning av förskolans och skolans verksamhet.
Utvärdering som ett incitament för utveckling.
Kulturanalys och organisatorisk förändring.
Genomförandet av ett mindre utvärderingsarbete i egen verksamhet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, litteraturseminarier, dokumentanalyser samt viss grupp-handledning i samband med eget utvärderingsarbete.
Examination
Kursen examineras genom arbets/tillämpningsuppgifter samt skriftlig utvärderingsuppgift.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinations-tillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs, förutom de grundläggande behörighetskraven, examen från lärarutbildning/
/förskollärarutbildning/fritidspedagogsutbildning samt övriga med mtosvarande 20 poäng pedagogik.
Urval: I första hand rektorer/skolledare eller ledare av pedagogisk verksamhet (styrks med tjänstgöringsbetyg). I andra hand övriga sökande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Skolledares kvalitetsarbete
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr:   Kurskod: LKDA52      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA