Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Klassens dynamik och lärprocesser, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA51
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva kunskaper om nyare rön inom klassrumsforskningen samt analysera olika klassrums- och lärandepraktiker.
Kursinnehåll
I kursen analyseras forskningsresultat kring klassunder-visning, grupparbete och individuellt arbete. Vidare studeras sociala processer och ledarskap i klassrummet där lärarnas roll som handledare fokuseras.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, fältstudier och självständig skriftlig produktion.
Examination
Examination utgörs av en individuell uppgift kring kursinnehållet samt författandet av en rapport i anslutning till fältstudierna. För godkänt krävs ett aktivt deltagande i kursens seminarier och lektioner.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinations-tillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet även lärarexamen från lärarutbildning eller minst två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning samt övriga med mtosvarande 20 poäng i pedagogik.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Klassens dynamik och lärprocesser
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr:   Kurskod: LKDA51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA