Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturpedagogik 1b, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA50
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva kunskap om begreppsbildningen kring pedagogik, kultur och kulturpedagogik. Kursen fokuserar på museet som kulturell mötesplats och lärmiljö. Avsikten är att genom kommunikativa arbetsuppgifter belysa museets pedagogiska och folkbildande roll.
Kursinnehåll
Introduktion, översikt och definitioner
Begreppen pedagogik, didaktik, kulturarv och museum. Målsättning och målgruppsanalys i ett kulturkommunikativt perspektiv.

Museet och den utåtriktade verksamheten
Museet som kulturell mötesplats, lärmiljö och upplevelsemiljö. Museets pedagogiska och folkbildande uppdrag.

Det museala rummet och museendet
Utställningen som medium. Museimetodik: guidning, tidsresor, levande verkstäder och det levande ordet.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, fältstudier, skriftliga arbeten och museipedagogiska övningar.
Examination
Gestaltande och skriftliga uppgifter redovisas vid seminarier. Föreskriven litteratur redovisas skriftligen och muntligen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Genomgången kurs i Kulturpedagogik eller Utställningskunskap 1-5p (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturpedagogik 1b
Culture and Pedagogical Studies
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKDA50      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2001-11-30.