Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kommunikation, tal och språkstörningar, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA49
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva kunskaper om språklig utveckling samt hinder och åtgärder för att möta hinder för densamma.
Kursinnehåll
Barns tal och språkutveckling.
Tal- och språkstörningar.
Konsekvenser av tal- och språkstörningar i skola och samhälle.
Insatser för att förebygga och möta tal- och språkstörningar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, litteraturstudier, praktikfalls- och fältstudier samt skriftlig dokumentation. Arbetet i kursen bör kopplas till egen yrkesverksamhet.
Examination
Muntliga och skriftliga redovisningar av litteratur och fältstudier. Fördjupningsarbete med skriftlig dokumentation.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinations-tillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Lärarexamen samt minst tre års yrkeserfarenhet från specialpedagogiskt område styrkas.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kommunikation, tal och språkstörningar
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr:   Kurskod: LKDA49      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA