Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Folkbildningskunskap 2b, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKDA48
Mål
Genom kursen ska den studerande fördjupa sina kunskaper i att välja och utreda en frågeställning eller ett problem med relevans för utveckling av folkbildningsarbete samt i en uppsats tolka, beskriva och belysa frågeställningen eller problemet.
Kursinnehåll
Kursen huvudsakliga innehåll är att tillämpa utrednings-, forsknings- och utvärderingsmetodik inom ett självvalt aktuellt problemområde inom folkbildningssfären.
Den studerande väljer i samråd med examinator en litteraturkurs med relevans för det valda folkbildningsområdet.

Under kursen tillämpas inhämtad utrednings- och forskningsmetodik i en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som distanskurs med återkommande tvådagarsseminarier. Vid dessa förekommer föreläsningar, gruppövningar och seminariediskussioner.
Under och mellan seminarierna arbetar deltagarna i mindre grupper med självständiga litteraturstudier med analysuppgifter som grund.
Examination
Aktivt deltagande i seminarier erfordras. Uppsatsen och den valda litteratur som knyts till det problemområde som den studerande inriktat sig på examineras genom presentation och försvar i ett uppsatsseminarium. Den studerande opponerar dessutom på en uppsats och deltar aktivt i behandlingen av ytterligare minst tre arbeten.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Antingen
a. Godkänd Folkbildningskunskap 1-20 p eller
b. Folkhögskollärarexamen samt två års anställning på folkhögskola eller studieförbund.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Folkbildningskunskap 2b
Folk Education 2b, 31-40 poäng
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 80/04-41   Kurskod: LKDA48      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ÖÄA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2001-06-14.