Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA45
Mål
Genom kursen skall deltagarna öka sina kunskaper om gruppsykologiska teorier med fokusering på konflikter, konfliktutveckling och förebyggande av konflikter. Deltagarna ska utifrån ovannämnda teorier förvärva kunskaper om identifiering, analys och hantering av gruppsykologiska fenomen.
Kursinnehåll
Teoretiska förklaringsmodeller för konflikters uppkomst, utveckling och hantering samt hur olika förklaringar påverkar analys och hantering. Betydelsen av olikheter vad gäller normer, regelsystem, roller, kommunikation etc.

Fördjupning inom valt område som t ex intraorganisatoriska konflikter eller konflikter relaterade till kön, ras, religion etc.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetet sker individuellt eller i grupp. De studerande deltar under kursen i såväl föreläsningar som gruppövningar och litteraturseminarier. I kursen ingår också att genomföra ett fördjupningsarbete.
Examination
Aktivt deltagande i gruppövningar, litteraturseminarier samt vid redovisning av arbetsuppgifter. Godkänt skriftligt fördjupningsarbete.
Deltagare som ej blivit godkänd vid ordinarie examinations-tillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning eller fyra genomgångna terminer i pågående lärarutbildning samt övriga med motsvarande 20 poäng pedagogik.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr:   Kurskod: LKDA45      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA