Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grupprocesser med fokus på ledarskap, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKDA44
Mål
Genom kursen skall deltagarna öka sina kunskaper om de samband som finns mellan organisationens utformning och ledarskapets genomförande samt om samband mellan ledarskap och gruppens och gruppmedlemmars förvänt-ningar. Kunskapsuppbyggandet sker utifrån rön från olika forskningsfält, t ex psykologi, pedagogik och sociologi.
Kursinnehåll
Kursen betonar i sin uppläggning ledarskapets nära sam-band med gruppens verksamhet. Utifrån olika teorier studer-as hur man tidigare sett på och idag ser på olika funktioner som ingår i uppgiften att vara ledare.
Ledarskapsprocessen studeras ur olika aspekter som t ex intrapersonella, interpersonella och samhälleliga.

I kursen ingår genomförande och analys av vissa praktiska övningar.

I kursen ingår också ett fördjupningsarbete, med anknytning till ovan beskrivna teoretiska studier, vilket redovisas både skriftligt och i ett litteraturseminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetet sker individuellt eller i grupp. De studerande deltar under kursen i såväl föreläsningar som gruppövningar och litteraturseminarier. Ett individuellt, skriftligt fördjupnings-arbete ingår.
Examination
Aktivt deltagande i gruppövningar, litteraturseminarier samt vid redovisning av arbetsuppgifter. Godkänt skriftligt fördjupningsarbete.

Deltagare som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning eller två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning samt övriga med motsvarande 20 poäng pedagogik.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grupprocesser med fokus på ledarskap
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr:   Kurskod: LKDA44      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA