Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Läraren som forskare - skolan som forskningsfält, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Didaktik - DIA
  Kurskod   LKDA42
Mål
Genom kursen ska deltagarna skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter i beteendevetenskaplig forskningsmetodik med särskild inriktning mot skolforskning. Avsikten är att dessa kunskaper och färdigheter skall ge redskap för fortsatt bearbetning och analys av under-sökningar i skolpraktiken.
Kursinnehåll
Skolforskning och utbildningsforskning behandlar komplexa problem uppkomna i en komplex verklighet, varför delta-garna får lära sig att hantera en metodisk infallsvinkel i taget. Forskningsmetodiken inrymmer både kvantitativa och kvalitativa metoder med tyngdpunkt på kvalitativa metoder för bearbetning och analys.

Kursen introducerar olika vetenskapliga perspektiv och ansatser samt deras möjligheter att belysa och tolka skol-relaterade forskningsproblem och fenomen. Kursens centrala innehåll rör grundläggande kunskaper kring de olika stegen i forskningsprocessen. En repertoar av olika vetenskapliga ansatser studeras och prövas såväl vad gäller insamling som analys av data. Vidare berörs problem relaterade till nog-grannhet och tillförlitlighet, trovärdighet och tolkning vid olika ansatser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar och seminarier samt tillämpningsmoment, som samtliga förutsätter en aktiv närvaro redan från starten. I kursen ingår en fördjupningsuppgift som avser att ge förtrogenhet med en enskild metod. Uppgiften väljs och utformas i samråd med kursledning.

Såväl tillämpningsmoment som fördjupningsuppgift knyts till den praktiska skolverkligheten genom att de studerande därifrån hämtar de data som ska bearbetas.
Examination
Kursen examineras genom arbets/tillämpningsuppgifter samt skriftlig fördjupningsuppgift.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning eller två genomgångna terminer i pågående lärarutbildning samt övriga med motsvarande 20 poäng pedagogik.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Läraren som forskare - skolan som forskningsfält
The Teacher as Researcher - School as a Field of Research
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKDA42      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Didaktik - DIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       DIA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2000-01-31.