Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Folkbildningskunskap 2a, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKDA39
Mål
Genom kursen ska den studerande

fördjupa sina kunskaper om folkbildningens roll i och för samhällsutvecklingen, samt

öka sin förmåga att förstå och analysera folkbildningens möjligheter i samtid och framtid.
Kursinnehåll
Kursen behandlar folkbildningens samtida och framtida roll i samhället och baserar sig på aktuell forskning. Studierna bedrivs inom två huvudområden där det ena behandlar frågor om media, den nya informationsteknologin och folkbildningens opinionsbildande roll och det andra området fokuserar på det mångfaldiga samhället, mångkultur och internationella perspektiv inklusive folkbildningsarbete i andra länder. En genomgående strävan i kursen är att anlägga etiska perspektiv på aktuella folkbildningsfrågor.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som distanskurs med återkommande flerdagarsseminarier. Den viktigaste arbetsformen är självständiga litteraturstudier. I anslutning till kursen förekommer handledda fältstudier.
Examination
Aktivt deltagande i seminarier och fältarbete. Redovisning av såväl föreskriven och fritt vald litteratur som förelagda skriftliga arbeten.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Antingen
a.Folkbildningskunskap 1-20 p eller
b.Folkhögskollärarexamen samt minst två års anställning på folkhögskola eller studieförbund eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Folkbildningskunskap 2a
Folk Education 2a
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKDA39      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ÖÄA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2000-09-28.