Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Undervisningsprocessen i slöjd, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCD02
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall fördjupa sina kunskaper i frågeställningar och teorier som kan relateras till olika undervisningssituationer i slöjd samt samspelet mellan lärare och den lärande. Kursen syftar också till att de studerande skall tillägna sig kunskaper om vetenskapliga metoder och erfarenheter av att studera, beskriva och analysera slöjdundervisning.
Kursinnehåll
I kursen ingår studier av hur undervisning kan organiseras och genomföras samt studier av kunskapsutveckling i slöjd eller slöjdliknande situationer. Undervisningssituationers synliga och dolda strukturer analyseras i relation till ämnes-, och skolkulturer liksom till hantverkstradition och lärarutbildningar. I samband med att undervisningsprocessen problematiseras studeras relevanta forskningsresultat samt olika ansatser till teoribildning.

I kursen studeras allmän forskningsmetod, vedertagna riktlinjer för rapportskrivning samt planering av mindre utvecklingsprojekt. Olika metoder att samla in empiriskt material, med relevans för kursens inriktning, studeras och tillämpas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och besök i slöjdmiljöer.
Examination
Kursen examineras muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. Examinationsuppgiften innebär en I rapportform beskriven genomförd studie av undervisningsprocess/er i slöjd

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Lärarutbildning/pedagogisk utbildning om minst 120 poäng (el motsv) varav minst 60 poäng (C-nivå el motsv) i slöjd (el motsv ämne) av betydelse för kursen.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Undervisningsprocessen i slöjd
Teaching Processes in Craft Education
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCD02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2002-12-17.