Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Slöjd - trä & metall. Fördjupningsstudier, produkt- och uppsatsarbete (61-80 p), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCC02
Mål
Den studerande skall
- fördjupa sina ämnesstudier inom slöjd i trä och metall
- fördjupa sina kunskaper om sambandet mellan förstudier och egen tillämpning i form, material och teknik
- utveckla och fördjupa sitt vetenskapliga förhållningssätt till produkter och processer i eget och andras slöjdande
- utveckla sin förmåga att presentera, beskriva, analysera och göra kvalitetsbedömningar av arbete i slöjd
- fördjupa sina kunskaper om ämnesdidaktik inom olika utbildningar i textilslöjd, hantverk och formgivning, både i nationella och internationella perspektiv
Kursinnehåll
I kursen ingår praktiskt arbete med slöjdens material inom olika teman, formgivningsövningar i två och tre dimensioner samt tillhörande litteraturstudier, analyser, dokumentationer och presentationer. Vidare ingår forskningsmetodik med inriktning mot hantverk och dess processer. En betydande del av kursen utgörs av ett individuellt arbete på C-nivå där resultatet presenteras i en kombination av produkt och uppsats. Den studerande väljer efter samråd med handledare inriktning på arbetet. Kursen innehåller även studier av olika utbildningar i slöjd, hantverk och formgivning både nationellt och internationellt, bl a med tillfälle till kontakter med andra nordiska utbildningar.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har problemorienterade arbetsformer där föreläsningar, handledning, seminarier, praktiska övningar med diskussion, enskilt arbete samt referensgruppsarbete ingår. De studerande organiserar och genomför fältstudier/studiebesök relevanta för kursens innehåll. Det individuella arbetet innehåller kontinuerliga arbetande seminarier med presentation och opposition. Delar av kursen samläses med övriga estetiska inriktningar.
Examination
Det individuella projektarbetet examineras dels genom presentation och offentliggörande samt genom framläggning och opposition vid ett seminarium. I examination ingår också att opponera på andras arbeten. Dessa seminarier är obligatoriska. Examinationen av kursens övriga delar sker i muntilga redovisningar samt genom skiftliga reflektioner.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången inriktning i Slöjd – trä & metall 40p med godkänt betyg samt genomgången fördjupning 41-60p varav minst 10p med godkänt betyg, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Slöjd - trä & metall. Fördjupningsstudier, produkt- och uppsatsarbete (61-80 p)
Craft in Wood and Metal - advanced course
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 80/04-41   Kurskod: LKCC02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2004-01-28 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.