Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musiskt lärande (61-80 poäng), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCC01
Mål
Den studerande skall
- utveckla och fördjupa sina färdigheter i musiskt lärande
- fördjupa sina kunskaper om vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar inom musiskt lärande
- fördjupa sina kunskaper om forskning och vetenskapliga diskussioner inom centrala delar av ämnesområdet
- fördjupa sina färdigheter i att formulera en problemställning inom musiskt lärande och behandla den med hjälp av ämnesområdets teori- och metodtraditioner samt att diskutera och bedöma andras uppsatsuppläggningar och färdiga uppsatser inom ämnesområdet
- fördjupa sina kunskaper om ämnesdidaktik inom musiskt lärande både nationellt och internationellt
Kursinnehåll
Genom praktiska övningar ska den studerande utveckla sina kunskaper och färdigheter i att integrera musiskt lärande med annan inriktning inom lärarprogrammet.
Med tydlig anknytning till teorier och metoder formuleras och behandlas självständigt en problemställning inom forskningsfältet musiskt lärande
Resultatet presenteras skriftligt som en uppsats på C – nivå i kombination med en musisk produktion.
Undervisning/Arbetsformer
Studierna präglas av ett laborativt och reflekterande arbete i lärarledda och icke lärarledda arbetsformer såsom,
praktiska övningar med diskussioner, litteraturseminarier, handledning och studiebesök. Det individuella
projektarbetet innehåller kontinuerliga arbetande seminarier med presentation och opposition. Delar av kursen
samläses med övriga estetiska inriktningar.
Examination
Det individuella projektarbetet examineras dels genom presentation och offentliggörande samt genom framläggning och opposition vid ett seminarium. I examination ingår också att opponera på andras arbeten. Dessa seminarier är obligatoriska. Examinationen av kursens övriga delar sker i muntliga redovisningar samt genom skiftliga reflektioner.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången inriktning Musiskt lärande 40p med godkänt betyg samt genomgången fördjupning 41 – 60p varav minst 10p godkänt betyg, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musiskt lärande (61-80 poäng)
Muse-ical Learning
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: LKCC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2004-01-28 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.