Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Swedish Cultural Impressions - Aesthetical Expressions B, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCB01
Mål
Students should, as a result of the course,
- extend their knowledge of contemporary forms of Swedish cultural expression
- acquire a deeper understanding of the role and use of the various forms of cultural expression in Sweden in relation to the culture of their respective native countries
- be stimulated to engage in their own cultural activity and creativity with the help of different aesthetic manifestations.
Kursinnehåll
The course contains further study of contemporary forms of Swedish cultural expression in pictorial representation/art, drama/theatre, movement/health, music/song and craftwork/handicraft both in text and non-text based practice. Also the student’s own production comprising comparative studies of Swedish culture and that of their native country. Digital equipment is used for documentation and presentation of various forms of cultural expression.
Undervisning/Arbetsformer
Teacher-led instruction, workshops, tutorial guidance, practical work in groups and individually, seminars, literature study and study visits. The various parts and content of the course are saved in a digital portfolio which also comprises the final task.
Examination
The course is examined with the help of written and oral presentations containing analysis, evaluation and reflection together with exhibitions, computer-based presentations or performance.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Passed the the course Swedish Cultural Impressions – Aesthetical Expressions A 10 p, Dramacommunication 10 p or Nordic Culture 10 p.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Swedish Cultural Impressions - Aesthetical Expressions B
Swedish Cultural Impressions - Aesthetical Expressions B
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 330/06-41   Kurskod: LKCB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-05-31 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.