Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Swedish Cultural Impressions - Aesthetical Expressions A, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA89
Mål
Students should, as a result of the course,
- acquire knowledge of contemporary forms of Swedish cultural expression
- acquire insight into and understanding of the role and use of the various forms of cultural expression in Sweden
- be stimulated to engage in their own cultural activity and creativity with the help of different aesthetic manifestations.
Kursinnehåll
The course elucidates contemporary forms of Swedish cultural expression in pictorial representation/art, drama/theatre, movement/health, music/song and craftwork/handicraft both in text and non-text based practice. The student’s own production in at least two of the above areas is presented both orally and visually. Digital equipment is used for documentation and presentation.
Undervisning/Arbetsformer
Teacher-led instruction, workshops, tutorial guidance, practical work in groups and individually, seminars, literature study and study visits. The various parts and content of the course are saved in a digital portfolio which also comprises the final task.
Examination
The course is examined with the help of written and oral presentations containing analysis, evaluation and reflection together with exhibitions, computer-based presentations or performance.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Documented knowledge of English equivalent to ”Engelska B” is required, or international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213. At least one year of full.time undergraduate studies.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Swedish Cultural Impressions - Aesthetical Expressions A
Swedish Cultural Impressions - Aesthetical Expressions A
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 330/06-41   Kurskod: LKCA89      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-05-31 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.