Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogik med estetisk inriktning, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA87
Mål
Genom kursen ska den studerande
- utveckla sin förståelse och sin kunskap om de estetiska uttrycksformernas pedagogiska möjligheter i uterummet,
- utveckla sina kunskaper med avseende på elevens sociala och personliga utveckling, genom arbete med estetiska ämnen i utomhusmiljön,
- öka sina kunskaper om uterummet som inlärningsmiljö och dess effekter på barns/ungdomars fantasi, kreativitet, motorik, hälsa och koncentrationsförmåga,
- grundlägga ett didaktiskt synsätt relaterat till de estetiska ämnena i uterummet.
Kursinnehåll
De utomhuspedagogiska idétraditionerna bildar kursens bas. I centrum står barns/ungdomars kreativitet och skapande förmåga i uterummet genom olika estetiska uttrycksformer t ex bild, musik, drama, hantverk och slöjd i samverkan med skolans övriga ämnen. Kursen använder sig av elevaktiva arbetssätt, som bidrar till en positiv hälsoutveckling för barn och ungdomar. Vårt gemensamma natur- och kulturarv bildar ramen för aktiviteterna. Platsen för lärandet kan vara skolgården, närmiljön eller det omgivande landskapet. De studerande får pröva olika tekniker och uttrycksformer. I kursen ingår ett pedagogiskt, fältanknutet arbete.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett problemorienterat arbetssätt. Däri ingår praktiskt arbete, enskilt och i grupp, litteraturstudier, handledning, föreläsningar, seminarier och reflektion.
Examination
Det fältanknutna arbetet examineras genom dels muntlig, dels visuell presentation samt genom skriftliga reflektioner.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik med estetisk inriktning
Outdoor Environmental Education, aesthetical expressions
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKCA87      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   NA  
Fastställd av kursplanenämnden 2005-11-03 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.