Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musiskt lärande, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA86
Mål
Genom kursen ska den studerande
- tillägna sig förmåga att reflektera över musiska lärandeprocesser
- utveckla sin förmåga att integrera de musiska uttrycksformerna med olika ämnesområden så att lärande underlättas, stimuleras och medvetandegörs
- utveckla sin kulturhistoriska medvetenhet
- utveckla medvetenhet om vikten av skapande och lek för lärande
- tillägna sig kunskaper om barns och ungdomars musiska utveckling
Kursinnehåll
Kursen har ett tematiskt upplägg med inslag av kulturhistoria och fokus på musiskt lärande. Teorier om barns och ungdomars utveckling i ett musiskt perspektiv är en viktig del av innehållet. Genom praktiska övningar utvecklar den studerande sin förmåga att integrera de musiska uttrycksformerna med olika ämnesområden. Med skapande och lek som grund i lärandeprocessen genomför den studerande ett verksamhetsförlagt musiskt projekt.
Undervisning/Arbetsformer
Studierna präglas av ett skapande och reflekterande arbete i olika lärarledda och icke lärarledda arbetsformer som basgrupp, seminarier, opposition, föreläsningar, handledning, verkstäder, självstudier individuellt och i grupp.
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar i grupp och individuellt av praktiskt genomförda arbetsuppgifter. Skriftlig reflektion över resultaten gällande både process och produkt i portfolioform. Obligatorisk närvaro vid examinerande moment.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt förskollärar-, fritidspedagog- eller lärarexamen.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musiskt lärande
Area of Emphasis Muse-ical Learning
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKCA86      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2005-11-03 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.