Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Motorik, lek och lärande, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA85
Mål
Genom kursen ska den studerande
- grundlägga förståelse för barns motoriska och perceptuella utveckling
- förvärva kunskaper och färdigheter i lek och ledarskap
- grundlägga ett didaktiskt synsätt på barns motoriska och perceptuella utveckling för att kunna möta barns olika behov i olika åldrar.
Kursinnehåll
Kursen innehåller studier om hur barn utvecklas motoriskt och perceptuellt, samt hur man kan stimulera till denna utveckling. Med gymnastik och lek som medel, kommer den studerande att prova olika tillämpningar med det didaktiska perspektivet som utgångspunkt. I kursen ingår såväl praktiska tillämpningar som teoretiska fördjupningar.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier samt praktiska övningar.
Examination
Obligatorisk närvaro vid examinerande moment samt fullgjort skriftlig och praktisk examination vilka dokumenteras i portfolio.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Motorik, lek och lärande
Motor Development and Learning by Playing
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKCA85      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2005-11-03 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.