Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musikmetodik - grunderna för musikundervisning, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA84
Mål
Genom kursen ska den studerande

- förvärva en orienterande översikt över musikundervisning som begrepp, ur samtida och historiska perspektiv

- utveckla ett grundförråd av metoder och övningar inom musikämnet

- tillägna sig grundläggande förmåga att genomföra musikundervisning.

- utveckla ett grundläggande didaktiskt tänkande kring musikundervisning
Kursinnehåll
Kursens fokuserar på metoder för musikundervisning samt övningar och tillämpningar därav. Kursen presenterar både ett nutida och historiskt perspektiv på undervisning samt arbetar med musikundervisningen i teori och praktik, i ett grundläggande perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Studierna präglas av ett skapande och reflekterande arbete i olika lärarledda och icke lärarledda arbetsformer som övningar, grupparbete, föreläsningar, handledning, verkstäder samt självstudier.
Examination
Examination sker i form av skriftliga och muntliga redovisningar i grupp och individuellt av praktiskt genomförda arbetsuppgifter samt reflektion i form av portfolio med resultaten gällande både process och produkt. Obligatorisk närvaro vid examinerande moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt studier vid en pågående lärarutbildning alternativt pågående arbete som lärare (styrkes med tjänstgöringsintyg).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musikmetodik - grunderna för musikundervisning
Music methodology – The basics for Music Teaching
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKCA84      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2005-02-02 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.